Meie kliendid

Meie kliendid on väga erinevad ettevõtted ja eraisikud, kes soovivad taotleda või juba omavad kehtivat finantssektori tegevusluba: krediidiasutused, makse- ja e-raha asutused, krediidiandjad ja -vahendajad, investeerimisühingud ja (väike)fondivalitsejad, kindlustusandjad ja -vahendajad (kindlustusmaaklerid ning -agendid), ühisrahastusteenuse osutajad, hoiu-laenuühistud, virtuaalvääringu teenusepakkujad.

Samuti ka ettevõtted, kes vajavad kas finantseerimist, soovivad investeerida või kaasata raha läbi IPO ja võtta oma aktsiad kauplemisele reguleeritud turul (Nasdaq põhiturg) või alternatiivturul (Nasdaq First North).

Nõustame ka krüptovara ettevõtteid ärimudeli hindamisest kuni virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamiseni. Samuti ka finantssektori väliseid ettevõtteid, millele kohalduvad kehtivad finantsregulatsioonid (nt kauplejad, hasartmängukorraldajad, kinnisvaramaaklerid).

Meie lähenemine

Meil on praktiline arusaam Finantsinspektsiooni ootustest. Tänu meie meeskonna eelnevale pikaajalisele kogemusele pangandus- ja finantssektoris ning varasemale heale koostööle Finantsinspektsiooniga on meil hea arusaam finantssektori üksuse tegevustest ja äridest. Seetõttu suudame oma klientidele pakkuda lisaväärtust mitte kitsalt õiguslikel teemadel, vaid ka usaldatavusnormatiivide, aruandluse ja äriplaaniga seotud teemadel.

Nasdaq First Northi sertifitseeritud nõustajatena saame osutada teenuseid Nasdaq Baltic First North ettevõtetele kõigis kolmes Balti riigis. Meie ülesanne on juhendada ettevõtteid kandideerimisprotsessis ning tagada, et nad täidavad püsivalt First Northi reegleid ja nõudeid. First Northi sertifitseeritud nõustajad on finantssektori ja ärikonsultatsiooni professionaalid, kes on läbinud First Northi erikoolituse. Lisateavet leiate siit.

Oleme kliendikesksed ja ärilistele lahendusele orienteeritud. Õpime põhjalikult tundma oma kliente, nende ärisid ja tulevikuplaane, et luua pikaajalisi lisaväärtust loovaid suhteid. Läbi KPMG integreeritud võrgustiku suudame pakkuda multidistsiplinaarset ja vajadusel piiriülest lähenemist. Meie kogenud projektijuhid aitavad hallata ühe kontaktpunkti kaudu protsesse, vähendades nii kõigi osapoolte ressursi- ja ajakulu.

KPMG Law advokaadid kellega oleme koostööd teinud, on väga professionaalsed, tunnevad meie äritegevuse vastu suurt huvi ning tunneme suurt tuge ühise eesmärgi saavutamisel.

The Legal 500

KPMG paistab silma hea meeskonnatöö ja efektiivse töövoo juhtimisega.

The Legal 500

KPMG Law meeskond on ärile ja tõhusale teenuse osutamisele orienteeritud. Võimalus täiendada teenust kvalifitseeritud maksu-, raamatupidamis- või finantsnõustajatega annab KPMG Law-le selge eelise konkurentide ees ja aitab pakkuda klientidele lahenduspõhiseid teenuseid.

The Legal 500

Nad on proaktiivsed ja mõistavad meie keerulisi vajadusi, nõustades meid väga keeruka kindlustustoote kasutuselevõtul Eestis.

The Legal 500

Meie teenused ja kogemused

Oleme oma klientidele kogu raha kaasamise protsessi vältel toeks, alates esialgsest konsultatsioonist, õiguslike ja regulatiivsete nõuete ülevaadetest kuni raha kaasamise dokumentatsiooni koostamiseni.

Aitame klientidel taotleda finantssektori tegevuslubasid, pakume abi olemasoleva tegevusloa laiendamiseks ja viime läbi ärimudeli õigusliku analüüsi eesmärgiga selgitada välja tegevusluba võimalikku vajalikkust. Nõustame kliente vastavalt nende soovidele tegevusloa taotlemiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisest kuni kogu tegevusloa taotlemise protsessi jooksul.

Pakume klientidele mitmekülgset juriidilist nõu alates ärimudeli õiguslikust analüüsist, dokumentatsiooni (lepingud, ettevõtte siseprotseduurid) koostamisest ja ülevaatamisest kuni läbirääkimisteni oma äripartneritega.

Panganduse ja finantsteenustega seotud üldine nõustamine
 • Pangandus- ja finantsvaldkonda kuuluvate õigusanalüüside ja õigusarvamuste koostamine;
 • dokumentatsiooni ettevalmistamine seoses erinevate tegevuslubade taotlemisega Finantsinspektsioonilt;
 • sisemiste juriidiliste, regulatiivsetele nõuetele vastavuskontrollide läbiviimine pangandus- ja finantsvaldkonnas, nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, rahvusvahelised sanktsioonid.
Kapitaliturud
 • Nõustamine seoses võlakirjade emiteerimise ja noteerimisega;
 • nõustamine seoses esmaste avalike pakkumistega (IPO) ja aktsiate noteerimisega (nõuete tutvustamine, dokumentatsiooni koostamine), sh esialgne konsultatsioon;
 • õigusliku auditi (due diligence) läbiviimine seoses IPO nõuetele vastavuse kontrolliga;
 •  nõustamine seoses kauplemisega reguleeritud turgudel, mitmepoolsetel kauplemissüsteemidel (MTF-id) ja organiseeritud kauplemissüsteemidel (OTF-id);
 • nõustamine seoses tegevusloa menetlusega Finantsinspektsioonis (nt investeerimisühing, fondivalitseja).

Krüptovarad
 • Ärimudeli õigusanalüüsi läbiviimine ja tegevusloa vajaduse väljaselgitamine;
 • nõustamine seoses krüptovarateenuse pakkujate asutamise ning tegevusloa nõuetega (MiCA alusel) ja virtuaalvääringu teenusosutaja tegevusloa taotlemisega (nt virtuaalvääringu rahakott, vahetus, ülekandeteenuse ja virtuaalvääringu väljastamine).
Projekti rahastamine
 • Erinevate rahastamis- ja tagatislepingute koostamine, läbivaatamine ja -rääkimine, sh sündikaatfinantseerimise, projektifinantseerimise, allutatud finantseerimise, struktureeritud rahastamise jms osas.
Investeerimisfondid
 • Nõustamine seoses investeerimisfondi (nt usaldusfondi) loomisega ja fondivalitseja registreerimise/tegevusloa andmise menetlustega Finantsinspektsioonis (FI registreeringuga väikefondi valitseja korral lisaks tegevusloa taotlemine RAB-st);
 • fonditingimuste ning usaldusfondi ühingulepingute koostamine ja läbivaatamine;
 • AML dokumentatsiooni ning muude siseprotseduuride koostamine, läbivaatamine ja uuendamine;
 • investeerimisfondi tegevusega seotud jätkuv nõustamine õigusaktidele ja regulatiivsetele nõuetele vastavuse tagamiseks;
 • välismaiste fondivalitsejate õiguslik nõustamine seoses äritegevuse laiendamisega piiriüleselt.
Kindlustus
 • Nõustamine seoses kindlustusmaakleri või -agendi registreerimisega Finantsinspektsioonis;
 • nõustamine seoses kindlustusandja tegevusloa taotlemise menetlusega Finantsinspektsioonis;
 • nõustamine erinevate kahjukindlustustoodete arendamise ning müügiprotsesside teemal;
 • nõustamine turustuskanalite ja kindlustusvahendusega seotud küsimustes;
 • siseprotseduuride, kliendile suunatud dokumentide või sisekoolitusmaterjalide koostamine, läbivaatamine ja ajakohastamine;
 • jooksev õigusnõustamine seoses erinevate õiguslike küsimustega kindlustusmaakleri ja -agendi ning kindlustusandja tegevusega selle regulatiivsetele nõuetele vastavuses.
Krediidiasutused ja finantseerimisasutused
 • Finantsasutuse asutamise ja tegevusloa andmisega seotud nõustamine, nt krediidiasutus, investeerimisühing, fondivalitseja, makseasutus, e-raha asutus, kindlustusselts, tarbijakrediidi pakkuja, ühisrahastusteenuse osutaja jne;
 • nõustamine seoses finantsasutuse juhi ja omaniku sobivusmenetlusega, (olulise) osaluse omandamisega finantsasutuses;
 • nõustamine seoses finantsasutuse ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamisega;
 • sisepoliitika ja -protseduuride koostamine, läbivaatamine või ajakohastamine;
 • allhanke dokumentide (outsourcing), sealhulgas asjakohaste lepingute, riskianalüüside ja juhtimisotsuste ettevalmistamine;
 • finantsasutuste klientidele suunatud erinevate dokumentide koostamine, nt toote tingimused, laenulepingud;
 • nõustamine seoses regulatiivsete kontrollide (on/ off-site) ja sarnaste uurimistega järelevalveasutuste poolt;
 • klientide esindamine järelevalveasutuste ees (Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo).
Äriühingute teenuse pakkujad
 • Tegevusloa taotluse ettevalmistamine ning selleks vajalike siseprotseduuride ja juhendite koostamine
 • Kliendi esindamine ja jooksev nõustamine tegevusloa menetluse protsessis
 • Siseprotseduuride õigusauditi läbiviimine (”Red Flag” raport)
 • Siseprotseduuride koostamine/ muutmine
 • Nõustamine seoses RABi järelevalve menetlusega
 • Regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
 • Rahapesu tõkestamist puudutavate küsimustega seotud nõustamine
 • Sanktsioone puudutavate küsimustega seotud nõustamine
 • Muu jooksev nõustamine

Milliste regulatsioonide
osas nõustame?

Meil on teadmised ning kogemused finantssektorile kohalduvatest Eesti seadustest ja määrustest, sealhulgas võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus (TKS), krediidiasutuste seadus (KAS), väärtpaberituru seadus (VPTS), väärtpaberite registri pidamise seadus (EVKS), makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MERAS), krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS), investeerimisfondide seadus (IFS), kindlustustegevuse seadus (KindlTS) jne.

Vaata lähemalt:

EKSPERDID

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Katri Remmelgas

Advokaat

katri.remmelgas@kpmglaw.ee

+372 667 6805


LAIENDATUD MEESKOND 

Eero Kaup

Partner, finantssektori juht , vandeaudiitor

KPMG Baltics

Hanno Lindpere

Partner, nõustamisteenuste juht

KPMG Baltics

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics

Karen Einre

Riskinõustamise, siseauditi ja uurimisteenuste juht

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: