Riigikohtu lahend nr. 3-18-989

14.05.2020

RKHKo 3-18-989 12.05.2020

Riigikohus võttis 12. mail vastu otsuse, mille tulemusena on äriühingutel, kes ei ole õigeaegselt omakapitali sissemakseid deklareerinud, siiski õigus sissemaksed tulumaksuvabastuseks kasutada.

1. juulil 2014 võeti vastu tulumaksuseaduse muudatus, mis kohustas äriühinguid enne 31. detsembrit 2014 äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed hiljemalt 10. veebruariks 2015 deklareerima. Muudatuste eelnõu kohaselt ei saanud deklareerimiskohustust rikkunud äriühingud sissemakseid maksuvabastuseks kasutada. Kohus leidis aga, et omakapitali deklareerimiskohustuse rikkumine ei tähenda, et igasugune omakapitalist tehtav väljamakse tooks maksukohustuslasele kaasa tulumaksu tasumise kohustuse. Deklareerimiskohustuse rikkumine paneb vaid maksukohustuslasele kontrollimenetluses kõrgema tõendamiskoormuse ja annab maksuhaldurile pikema tähtaja maksukohustuse määramiseks. Kohus selgitas, et omakapitalist tehtavate väljamaksete tulumaksuga maksustamise materiaalõiguslikuks aluseks on TuMS § 50 lg 2, mille kohaselt tekib residendist äriühingul tulumaksukohustus omakapitalist tehtud väljamaksete osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid, seega säte ei seo omakapitali tehtud sissemakseid nende deklareerimisega.