Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

11.12.2022

Kaia Kuusler
KPMG Law vandeadvokaat

Samuel Saadoja
KPMG Law jurist


19. novembril 2022 jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on teha tööandjatele ja töötajatele arusaadavamaks see, kuidas täita kaugtöö korral töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Nüüd on seaduses reguleeritud tööandja kaugtööga seotud kohustused ning täpsustatud on ka töötaja õigusi ja kohustusi tagada ohutu töökeskkond. Muu hulgas on pandud tööandjale kohustus korraldada töökohal töötervishoiuteenuse osutamist.

Tööandja peab edaspidi täitma mitmeid nõudeid, kui töötaja teeb kaugtööd. Üks tööandja kaugtööga seotud kohustus on hinnata töökeskkonna riske töötaja tervisele. Riskide hindamisel tuleb arvestada konkreetse töö iseloomu, töökoha ja töövahendite kasutamise ning töökorraldusega. Selleks, et riskid välja selgitada, võib tööandja töötajaga vestelda, koostada riskide hindamise küsimustiku ning hinnata riske fotode, videosalvestiste ja muude dokumentide põhjal. Pärast riskide hindamist tuleb tööandjal panna järeldused kirja töökeskkonna riskianalüüsis ja võtta kasutusele abinõud, et vältida ja vähendada töötaja terviseriske.

Tööandja teine oluline kohustus on juhendada töötajat enne tema lubamist kaugtööle, st töötajale tuleb selgitada kaugtöö puhul töökeskkonnaga seotud ohte, nende mõju tervisele ning tervisekahjustuse vältimise abinõusid. Sõltuvalt töö iseloomust võib olla enne töötaja kaugtööle lubamist vaja talle tutvustada töö ja töövahendite ohutusnõudeid, ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja -võtteid, isikukaitsevahendite kasutamist, elektri- ja tuleohutusnõudeid ning keskkonna saastamisest hoidumise juhiseid. Tähtis on see, et töötaja oskab pärast juhendamist ise ohte märgata ja neid maandada.

Lisaks peab tööandja tagama sobilikud töövahendid, maksma haigushüvitist, kui töötaja haigestub, ning korraldama kaugtöötajale tervisekontrolli nagu neile töötajatele, kes töötavad tööandja asukohas.

Peale tööandja kohustuste on seadusesse lisatud kaugtöötaja õigused ja kohustused. Kuna tööandja ei saa tagada tööohutust kaugtöö tegemise kohas, siis vastutabki töötaja oma ohutuse tagamise eest rohkem. Seega on kaugtöötaja seaduse järgi kohustatud kujundama endale ohutu töökeskkonna ja ‑tingimused, mis tulenevad tööandja juhistest.

Veel üks tööandja kohustus on uurida kaugtöö korral tööõnnetusi ja kutsehaigestumise juhtumeid. Kui kaugtöötaja saab kodus vigastada töövahendi purunemise tõttu, siis on tegu tööõnnetusega. Kui aga tööajal juhtub kodus õnnetus näiteks majapidamistööde tegemisel, siis seda tööõnnetuseks pidada ei saa. Töötaja peab tööandjat igal juhul tööõnnetusest teavitama.